Access & Contact

Japanese Language Class, School of Engineering (JLCSE)

Engineering Building #8, 1F, Rm128B
7-3-1
Hongo, Bunkyo-ku Tokyo, 113-8656

Tel: 03-5841-8826
Fax: 03-5800-2436
Mon.-Fri. 9:00-12:00, 13:00-17:00

nihongo[*]jlcse.t.u-tokyo.ac.jp
Please change 〝 [*]” to〝@”, when you send an e-mail.

 

map